Podmínky pro elektronické podání:

  • Vaše podání posílejte jako přílohu e-mailu. Obec Lesná akceptuje pouze tyto formáty přílohy: htm, html, pdf, doc, docx, txt, rtf, xls a xlsx. Příloha e-mailu nesmí přesáhnout velikost 5 Mb.
  • Adresa elektronické podatelny obce Lesná je e-podatelna@obec-lesna.eu.
  • Vaše podání musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, obec (město), ulice, č.p. a  PSČ.
  • Vaše podání musí být elektronicky podepsáno kvalifikovaným certifikátem.
  • Vaše podání lze podat i na datovém nosiči v úředních hodinách na nosičích
    CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM+- a DVD-RW+-.
  • V případě, že podání nebude obsahovat elektronický podpis, je nutné toto podání potvrdit do 5 dnů ve smyslu § 37 odst. 4 správního řádu.
  • Není-li podání e-podatelnou přijato, je pak ve zprávě odesílateli uveden konkrétní důvod.